Wednesday, September 23, 2015

Konzultacne hodiny S. Tomascikova

Konzultacne hodiny budu pocas ZS 2015/2016 v utorok, od 11.00 do 12.30.
S. Tomascikova.