Wednesday, December 6, 2017

R.Gregova - zrusene KH

Dnesne KH (6.12.) su zrusene. Studentom som k dispozicii pocas zajtrajsich KH.