Wednesday, May 16, 2018

Konzultacne hodiny - S. Snircova

V tyzdni od 21.5 do 25.5. sa konzultacne hodiny uskutocnia v pondelok
10.30 -12.00.