Monday, March 18, 2019

S. Snircova - zmena konzultacnych hodin

Od 6. tyzdna semestra: utoroky 9.00 -10.30