Sunday, February 18, 2018

doc. Snircova - konzultacne hodiny v letnom semestri

Pondelok  12.15 - 13.00
Utorok      10.30 - 11.15